top of page
TUL6.jpg

Si Jesus ay bumaba
Para tayo ay mapunta
Sa Piling ng Ama.

Mahal tayo ni Lord kaya pinapaalala niya na tayo ay hindi para sa mundo na ito. Ang buhay sa mundo dapat maihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang bigyan sana ng pansin ay hindi pera at mga kayamanan na materyal kundi ay ang misyon na magmahal, maging banal, manampalataya, magpatawad, at misyon na magpahayag ng Mabuting balita sa pamamagitan ng salita at gawa sa mundo, dahil ang misyon na yan ang magbibigay sa atin ng tunay na yaman at magdadala sa atin sa tunay na paraiso.

Sa Kanyang pagbaba tayo ay pinalaya sa kasalanan at sa mga bagay na patuloy na nagpapababa sa atin.
Siya ay bumaba upang tayo ay makapunta sa buhay na walang hanggan.

Magtulungan sana tayo sa pag-angat sa buhay na walang hanggan.
Bumaba rin tayo lalo na sa mga taong hindi pa naririnig o natatagpuan ang Panginoon.

Patuloy tayong magnilay sa pamamagitan ng mga pagbasa sa araw na ito:
1 Timothy 6:2-12, Luke 8:1-3

bottom of page