top of page
Search

Cardinal Advincula celebrates Misa Mayor for Nazareno 2023

Updated: Jan 10, 2023

by Russell Fleur F. Gallego


In celebration of the January 9 feast of the Black Nazarene, His Eminence Jose Cardinal Advincula, the Archbishop of Manila, presided over the Misa Mayor at the Quirino Grandstand. The mass started at 12 midnight and was concelebrated by Rev Fr Rufino “Jun” Sescon, rector and parish priest of the Quiapo church together with other clergy. Bishop Teodoro Bacani Jr. and Bishop Antonio Tobias, both bishop-emeritus of the Diocese of Novaliches, were also present in the concelebrants.


photo by Mic Manzanares, Dominus Est


According to the Quiapo Command Center, the estimated crowd during the Misa Mayor was 40,000. During the Thanksgiving Message of Fr. Sescon stressed, "Walang Pahalik pero may Pagpupugay. Walang Traslacion pero may Debosyon. Walang Prusisyon pero may Bendisyon." Fr. Sescon also said that starting this year, instead of being called as Traslacion, it will now be called as “Nazareno” because the real star is the Nazareno, the true King and He will be the One that we will follow and give our thanks.


Read the full text of the Homily of H.E. Jose Cardinal Advincula on the Feast of the Nazareno

Sa mga kapatid kong obispo, sa mga kaparian, sa mga diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa, mga kapatid na deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno. Magpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa na ito ay naipagdarangal natin ang mahal na Señor. Salamat sa Diyos, sapagkat sa wakas ay muli tayong nakapgtipon dito sa Luneta. Bito sa Bagumbayan na siyang dating tahanan ng Poong Hesus Nazareno bago ilipat sa Quiapo. Talagang hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Señor, hindi Niya tayo iniiwanan na mag – isa at malayo sa kanya. At kahit yaong mga deboto na hindi makapunta ngayon dito sa Luneta o sa Quiapo, ang Poon naman mismo ang dumadalaw sa kanilang tahanan. Siya ang lumalapit sa bawat isa sa atin ngayon. Pumaparoon Siya sa ating mga puso at pinalalakas ang ating pag – asa. Kapiling natin S’ya! Buhay na buhay si Hesus na kasama natin. Kaya nga’t sinasabi natin palagi, Viva Hesus Nazareno!

Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, itinatampok ang misteryo ng Banal na Krus. May dalawang kilos ang Mahal na Poong Hesus Nazareno ukol sa krus: pagkakaisa at pagtatagumpay. Una ay pakikaisa, sabi sa Ikalawang Pagbasa: Kahit na Siya ay Diyos, ay hindi nagpilit si Kristo Hesus na manatiling kapantay lamang ng Diyos, sa halip nilubos Nya ang kanyang sarili at nagkatawang tao, at nagpakababa Siya, at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit ang karumal dumal at kahiya hiyang kamatayan sa marahan at malupit na krus. Makikita natin sa imahen ng Mahal na Poon na pumapasan ng krus at nakaluhod ang kaliwang paa, nakatukod sa lupa ang tuhod ng Poon dahil ang puso Niya ay nakakawing sa mga puso natin. Nakikiisa Siya at nakikiramay sa sangkatauhan. Sa pagkakadapa Niya sa daan patungong Kalbaryo. Sa pagpasan Niya sa bigat ng krus, pinapasan din Niya ang ating kahirapan, kasalanan, at kamatayan. Nakikiisa Siya sa ating abang kalagayan. Kaya naman, walang karanasan ng tao na hindi nauunawaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Nauunawaan Niya ang tiisin ng may sakit, ang pagod ng manggagawa, at ang pangungulila ng OFW. Batid Niya ang pagsisikap ng mga mahihirap, ang ginaw ng walang damit at tirahan, ang kalam sa sikmura ng gutom at uhaw. Alam Niya ang sakripisyo ng tapat na lingkod bayan, ang pagsisisi ng nagkasala, ang pangarap ng mga bata, at ang tiyaga ng mga matatanda. Ramdam Niya tayo, at nakikiramay Siya sa atin. Nauunawaan Niya ang pinagdadaanan natin. Huwag sana tayong mag – atubili na makiisa sa Kanya at sa ating kapwa. Manalangin tayo at magpuri sa Kanya. Damayan natin ang ating kapwa, at magmalasakit tayo sa isa’t isa. Abutan natin ng pagkakawang gawa ang ating mga kapatid, lalo na ang mga nahihirapan ngayon.

Ang ikalawang kilos naman na makikita natin sa Mahal na Poong Hesus Nazareno ay pagtatagumpay. Makikita natin sa imahen ng Poon na tumatayo na ang kanyang kanang binti, ang mga balikat Niya ay nakaunat at nakatuwid at ang mga mata Niya ay nakatingala. Nakasuot na rin Siya ng magarang damit, katulad ng kasuotan ng isang hari. Kaya’t ang imahen ng Poong Hesus Nazareno ay hindi lang naglalarawan ng pagkakadapa Niya noong Biyernes Santo, ito rin ay paglalarawan ng pagbangon Niya sa Linggo ng Pagkabuhay. Nang pagbangon Niya mula sa kamatayan, ng pagtatagumpay Niya mula sa dahas at lupit ng krus at kasamaan. Ang Señor ay hindi nagpatalo sa krus, nanaig ang Kanyang pag – ibig. At ang tagumpay ni Hesus ay hindi lamang para sa Kanyang kaluwalhatian kung di para rin sa ating kapakinabangan. Ipinahiwatig sa Unang Pagbasa at sa Ebanghelyo na ang Kristo ay tataas sa krus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinumang manalig sa kanya. Ang krus na dating kasangkapan lamang ng karahasan ay naging daan ng ating katubusan. Sa halip na magwagi ang kamatayan, nagtagumpay ang kaligtasan. Sabi nga natin sa ating awit, Ang krus Mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kaya naman, makibahagi tayo sa Poong Hesus Nazareno sa Kanyang tagumpay. Nagtagumpay ang Poong Hesus Nazareno upang maipagtagumpay tayo. Tumayo Siya upang akayin tayo na makatayo sa buhay na may dangal at pagmamahal. Talikuran natin ang kasalanan, at mamuhay tayo sa karangal na mga anak ng Diyos. Sikapin nating ipanalo ang katotohanan, katarungan at kapayapaan dito sa sanlibutan.

Pakikiisa at pagtatagumpay, ito ang misteryo ng Banal na Krus. Ito ang mabiyayang kilos ng Mahal na Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, alam kong nalulungkot kayo dahil ikatlong taon na ngayon na hindi pa rin natin maidaraos ang prusisyon ng Traslacion. Gayun pa man, maranasan pa rin nawa natin ang Panginoon na umaakay sa atin sa prusisyon ng buhay, sa Traslacion ng buhay. Ang Traslacion ay hindi lang taun – taon kung di araw – araw na karanasan sapagkat ang Mahal na Poong Hesus Nazareno ang siyang nagpru-prusisyon sa atin. Kaisa natin Siya upang makapag traslacion patungo sa tagumpay ng kaganapan ng buhay. Sinasamahan tayo ng Nazareno at tinutulungan sa ating paglalakbay. Siya ang humahatak sa lubid at umaayos sa mga buhol ng buhay natin. Siya ang sumasalya upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Siya ang tumutukod upang hindi tayo mahulog sa kamalian at kapahamakan. Siya ang tumitimon upang magabayan tayo sa tamang landas. Siya ang pumapasan sa pinga ng kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Ang pakikiisa at pagtatagumpay ng Mahal na Poong Hesus Nazareno ay maranasan nawa natin sa araw – araw nating mga traslacion ng buhay. Katulad ng ginagawa natin tuwing Traslacion, pag ibayuhin natin ang pananalig natin sa Kanya at magtulungan tayo, upang lahat tayo ay makaranas sa pagmamahal Niya.

Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba Ka namin. Nuestro Padre Hesus Nazareno, niluluwalhati Ka namin. Amen.

130 views0 comments

Comments


bottom of page