top of page
TUL6.jpg

Kapag Mahal Mo Palayain Mo

Kapag mahal mo palayain mo kaya si Jesus sa sobrang pagmamahal niya sa atin tayo ay pinalaya niya mula sa kasalanan at dahil sa pag-ibig ni Jesus tayo ay biniyayaan ng buhay na walang hanggan. Kapag mahal natin ang ating kapwa hindi natin sila hahayaan na magpaalipin sa kasalanan. Tutulungan natin sila na makalaya sa lahat ng kumukulong sa kanila. Magtulungan tayo at ang pag-ibig sana ang ating maging motibasyon para umalalay sa bawat isa patungo kay Jesus at sa buhay na walang hanggan. "But thanks be to God that, although you were once slaves of sin, you have become obedient from the heart to the pattern of teaching to which you were entrusted. Freed from sin, you have become slaves of righteousness... But now that you have been freed from sin and have become slaves of God, the benefit that you have leads to sanctification, and its end is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." (Romans 6:17-18, 22-23)

bottom of page